Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Naše společnost Lotraco s.r.o. bere soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně. Používání internetových stránek timeslotcontrol.com je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však chce subjekt údajů prostřednictvím naší webové aplikace Time Slot Control využívat speciální podnikové služby, je zpracování osobních údajů nezbytné. Chápeme důležitost ochrany osobních údajů, které shromažďujeme od našich uživatelů, a zavazujeme se s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679). Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s postupy popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a porozuměli našim postupům týkajícím se vašich osobních údajů a způsobu jejich použití.

Definice pojmů

Subjekt údajů znamená identifikovatelnou fyzickou osobu, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobní údaj znamená jakoukoliv informaci vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jež Zpracovatel zpracovává jménem Správce.

Zpracování znamená jakoukoliv operaci nebo soubor operací, které jsou prováděny s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, na které se použijí příslušné Zákony na ochranu osobních údajů, ať už je prováděno pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který určuje účely, podmínky a prostředky zpracování osobních údajů.

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už jde o třetí stranu či nikoli.

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

Zákazník (majitel tenantu) je subjekt, který uzavírá Licenční smlouvu o poskytování aplikace Time Slot Control s naší společností Lotraco s.r.o., mající právo přistupovat k našemu softwarovému řešení prostřednictvím svého tenantu a využívat poskytované funkce a služby. Zákazník může v rámci své webové aplikace poskytovat přístup a funkcionalitu dodavatelům a dopravcům, kteří jsou také uživateli systému. Zákazník je zodpovědný za vytváření a správu uživatelských účtů a přístupových práv svých dodavatelů a dopravců, včetně jejich aktivace, deaktivace.

Uživatel je subjekt, kterému je přidělen Zákazníkem přístup do webové aplikace Time Slot Control v rámci licenční smlouvy o poskytování aplikace. Uživatel může zahrnovat jak dopravce, tak dodavatele, kteří mají právo využívat specifické funkce a služby poskytované aplikací. Dopravce je uživatel, který spolupracuje se Zákazníkem a poskytuje dopravní služby související s provozem nebo logistikou. Dodavatel je uživatel, který spolupracuje se zákazníkem a poskytuje dodávky zboží nebo služeb v rámci předmětu podnikání Zákazníka.

Název a adresa Správce

 • Lotraco s.r.o.
 • Teplická 18/2
 • 405 02 Děčín IV-Podmokly
 • Česká republika
 • IČ 02897253
 • DIČ CZ02897253
 • Pověřenec pro ochranu osobních ůdajů:
 • Pavel Novotný
 • Telefon: +420 732 376 206
 • Email: pavel.novotny@timeslotcontrol.com

Práva subjektů údajů

Každý Subjekt údajů (Zákazník, Uživatel), má specifická práva v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů, jak je stanoveno právními předpisy, a může se kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pro uplatnění těchto práv.


Tato práva zahrnují následující:


 1. Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme.
 2. Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo žádat o opravu či doplnění těchto údajů.
 3. Právo na výmaz (zapomenutí) osobních údajů: V případech, kdy již nejsou vaše osobní údaje potřebné pro původní účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud byly zpracovávány nezákonně, můžete požadovat jejich výmaz.
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů: V určitých situacích máte právo žádat o omezení způsobu, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány.
 5. Právo na přenositelnost údajů: Pokud nám poskytnete své osobní údaje, máte právo na žádost o přenos těchto údajů do jiné organizace nebo společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 6. Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud není prokázáno, že existují důležité legitimní důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi právy a svobodami. Toto právo může být uplatněno například v případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vymáhání právních nároků.
 7. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: V případě, že máte obavy o způsob, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje Správce získal přímo od subjektu údajů, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených licenčních smluv. Mimo to osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku. Dále správce získal osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání osobních údajů subjektu a se kterými spolupracuje.

Zpracování osobních údajů Zákazníků a Uživatelů v případě existence Zákaznického a Uživatelského účtu pro použití webové aplikace Time Slot Control.

Při uzavření Licenční smlouvy o poskytování aplikace Time Slot Control a souvisejícím vytvoření zákaznických a uživatelských účtů Správce zpracovává údaje definované v odstavci Kategorie údajů a to za účelem poskytování Služeb a plnění Licenční smlouvy uzavřené se Zákazníkem (majitelem tenantu), aby mohl vést a spravovat Zákaznický a Uživatelský účet, umožnit využití aplikace Time Slot Control, jakožto komunikační platformu mezi Zákazníkem a Uživatelem a poskytovat funkcionality s tím spojené. Právní základ pro zpracování osobních údajů spočívá tedy v plnění smlouvy mezi Zákazníkem a Správcem.

Kategorie údajů

 • Údaje o účtu: přihlašovací jméno/uživatelské jméno a heslo, uživatelská role
 • Osobní údaje: jméno, příjmení, příslušnost k firmě
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Pověření: časy a technické informace pro registraci, potvrzení a zrušení registrace; údaje, které jste uvedli při registraci
 • Přístupové údaje: datum a čas návštěvy naší služby; stránky přístupné během používání; identifikační údaje relace (ID relace); dále tyto informace z přistupujícího počítačového systému: použitá adresa internetového protokolu (IP adresa).
 • Údaje o poloze: poloha Uživatele – Dopravce, která je získávána z mobilní GPS jednotky pro účely sledování stavu přepravy. (Sledování údajů o poloze je možné využívat v případě, kdy Zákazník (vlastník tenatu) využívá v rámci licence aplikace Time Slot Control nadstavbový modul Track&Trace pro sledování vozidel).

Kontaktní formuláře

Na různých podstránkách nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních formulářů. Údaje získané z kontaktních formulářů (příjmení, jméno, firma, telefon, e-mailová adresa, příp. ulice, PSČ, obec) a Vaši zprávu použijeme pouze za účelem zodpovězení Vašeho dotazu. Po ukončení jeho zpracování údaje vymažeme. Pouze v rámci zákonem předepsané archivace e-mailové komunikace (e-maily jsou obchodní dopisy) jsou údaje nadto uchovávány po dobu max. 10 let.

Vaše údaje však ukládáme, pokud s námi na základě navázání kontaktu uzavřete smlouvu. V tomto případě je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření. Vaše údaje smažeme, pokud uložení Vašich údajů již není po splnění smlouvy zapotřebí, ledaže bychom byli ze zákona povinni uchovávat Vaše údaje po delší dobu.

Vaše údaje předáváme třetím osobám pouze v případě, že nám to nařizuje zákon.

Navázání kontaktu e-mailem zaslaným zaměstnancům

Můžete nás kontaktovat také zasláním e-mailu. E-mail lze například zaslat na info@timeslotcontrol.com, support@timeslotcontrol.com, sales@timeslotcontrol.com nebo na personalizovanou e-mailovou adresu našich zaměstnanců. Údaje, které získáme zasláním Vašeho e-mailu na naši adresu (např.: Vaše jméno, Váš e-mail a Vaše zpráva samotná), používáme pouze za účelem odpovědi na Váš dotaz. Po ukončení zpracování údaje vymažeme. Pouze v rámci zákonem předepsané archivace e-mailové komunikace (e-maily jsou obchodní dopisy) jsou údaje nadto uchovávány po dobu max. 10 let.

Vaše údaje předáváme třetím osobám pouze v případě, že nám to nařizuje zákon.

Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost dat, takže Vám u informací, které musí být utajovány, doporučujeme, abyste je zaslali klasickou poštou.

Novinky

Pro přihlášení k naší službě zasílání novinek e-mailem potřebujeme kromě Vašeho informovaného souhlasu také jméno a příjmení a Vaši e-mailovou adresu, na níž mají být novinky zasílány. Případné další údaje (jako je oslovení) se používají k tomu, abychom Vás mohli osobně oslovit a upravit obsah novinek a abychom mohli vyjasnit nejasnosti týkající se e-mailové adresy.

Pro zasílání newsletteru zpravidla používáme takzvanou double opt-in metodu, to znamená, že Vám novinky zašleme až tehdy, pokud Vaši registraci potvrdíte potvrzovacím e-mailem s odkazem, který jste za tímto účelem obdrželi. Tímto chceme zajistit, že se k odběru novinek můžete přihlásit pouze Vy sami jako vlastník uvedené adresy. Vaše potvrzení musíte učinit co nejdříve po obdržení potvrzovacího e-mailu, v opačném případě se Vaše přihlášení k odběru novinek z naší databáze vymaže.

Odběr newsletteru, k němuž jste se u nás přihlásili, můžete kdykoli zrušit kliknutím na příslušný odkaz na konci novinek.

Používání cookies

Na našich stránkách využíváme techniku cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které v rámci návštěvy našich webových stránek zasílá náš webserver Vašemu prohlížeči a Váš prohlížeč je uloží ve Vašem počítači pro pozdější použití.

Tyto webové stránky používají cookies v tomto rozsahu:

 • Transient Cookies (dočasné použití)
 • Persistent Cookies (časově omezené použití)
 • Third-Party Cookies (od třetích poskytovatelů)
 • Flash-Cookies (trvalé použití)

Transient Cookies se automaticky vymažou při zavření prohlížeče. Patří sem zejména Session-Cookies. Tyto ukládají takzvané Session-ID, s jehož pomocí lze různé dotazy Vašeho prohlížeče přiřadit k jedné společné relaci. Díky tomu Váš počítač rozpozná, když se vrátíte na webovou stránku. Session-Cookies se vymažou, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Persistent Cookies se vymažou automaticky po předem zadané době, která může být u jednotlivých cookies různá. Cookies můžete v bezpečnostních nastaveních Vašeho prohlížeče kdykoliv vymazat.

Nastavení Vašeho prohlížeče můžete konfigurovat v souladu s Vašimi požadavky a například odmítnout přijetí Third-Party-Cookies nebo všech cookies. Upozorňujeme Vás však na skutečnost, že případně nebudete moci použít všechny funkce této webové stránky.

Používané Flash-Cookies nezaznamená Váš prohlížeč, nýbrž Váš zásuvný modul Flash. Tyto cookies ukládají nezbytné údaje nezávisle na Vámi používaném prohlížeči a nemají automatické datum uplynutí platnosti. Pokud si nepřejete zpracování Flash-Cookies, musíte instalovat příslušný software, např. „Better Privacy“ pro Mozilla Firefox nebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pro Google Chrome.

V této souvislosti v cookies neshromažďujeme ani neukládáme žádné osobní údaje. Také nepoužíváme žádné techniky, které propojují informace získané pomocí cookies s údaji o uživateli.

Webová analýza

Je pro nás důležité, aby naše webové stránky byly optimálně koncipovány a byly tak atraktivní pro naše návštěvníky. Proto potřebujeme vědět, které části našich webových stránek se našim návštěvníkům líbí nejvíce. Za tímto účelem používáme tyto uznávané technologie.

Sledování konverzí

Sledování konverzí („Conversion Tracking“) nám umožňuje cílit reklamu na Google, Facebook, Microsoft a LinkedIn na konkrétní publikum. Naši zákazníci tak mohou být cíleně informováni o našich nabídkách na sociálních sítích.

Pro sledování konverzí jsou šifrované údaje o uživatelích (např. jména, e-mailové adresy, adresy, identifikátory specifické pro zákazníka) sdíleny s příslušným provozovatelem platformy. Přitom vytváříme seznamy stávajících kontaktů a nahráváme je provozovatelům platformy prostřednictvím příslušných účtů. Před odesláním se seznam zahesluje lokálně v prohlížeči a teprve poté se přenese.

Pokud se uživatel zaregistruje na našich webových stránkách a soubor cookie je aktivní, provozovatel příslušné platformy a my můžeme rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Nezískáváme však žádné informace, které by umožňovaly osobní identifikaci uživatelů. Od příslušného provozovatele platformy dostáváme pouze statistická vyhodnocení, která slouží k měření úspěšnosti našich reklamních médií.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití sledování konverze je Váš souhlas čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.


Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití sledování konverze je Váš souhlas čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Google Ads Enhanced Conversions a Google Ads Offline Conversions

Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Informace o ochraně údajů najdete na stránkách společnosti Google zde.

Facebook Ads Offline Conversions

Poskytovatelem je společnost Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie, 94025, USA.

Informace o ochraně osobních údajů najdete na stránkách společnosti Facebook Inc. zde.

Microsoft Ads

Poskytovatelem je společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Informace o ochraně údajů najdete na stránkách společnosti Microsoft zde.

LinkedIn Ads Offline Conversions

Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Informace o ochraně údajů najdete na LinkedIn zde.

Sledování konverzí u služby Google AdWords Jako zákazník, který využívá službu Google AdWords, používáme také službu sledování konverzí, což je doplňková analytická služba společnosti Google Inc. Pokud se do našeho internetového obchodu dostanete přes reklamu na Google (reklama AdWords nad/vedle výsledků vyhledávání na Google), uloží se ve Vašem počítači další cookie, tzv. „conversion-cookie“. Tento cookie neslouží k Vaší osobní identifikaci, nýbrž nám umožňuje porovnat odkaz z reklam na Google na naše webové stránky a z toho vyplývající rozhodnutí pro nákup námi nabízených produktů.

Pro tento druh cookie Google v současnosti nenabízí žádný opt-out-cookie. Uložení conversion-cookie můžete také deaktivovat nastavením Vašeho prohlížeče nebo používáním dalších zásuvných modulů v prohlížeči.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je nástroj pro vkládání a spouštění měřících kódů, které shromažďují data. Google Tag Manager nemá k těmto datům přístup. Pokud jste spustili deaktivaci na úrovni domény nebo cookie, platí to pro všechny měřící kódy, které byly pomocí Google Tag Manager implementovány.

Google Analytics

Na našich stránkách používáme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google. Google Analytics používá „cookies“, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které nám umožňují analyzovat Vaše používání webových stránek. Informace získané souborem cookie o Vašem používání našich webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Na našich webových stránkách jsme aktivovali anonymizaci IP adresy. Díky tomu Google v rámci členských zemí Evropské unie a v dalších smluvních zemích Úmluvy o evropském hospodářském prostoru Vaši IP adresu nejprve zkrátí. Google používá tyto informace z našeho pověření pro vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa, kterou v rámci Google Analytics předá Váš prohlížeč, nebude spojena s dalšími údaji od Google. Uložení cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a instalujete zásuvný modul pro prohlížeče, který je dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Používání alternativních zásuvných modulů nebo deaktivování veškerých cookies v nastavení Vašeho prohlížeče také zamezí analýze Vašeho používání webových stránek.

Alternativně můžete používání Vašich údajů společností Google odmítnout s pomocí tohoto odkazu. Nastaví se opt-out-cookie, který zamezí budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě našich webových stránek. Google Analytics deaktivovat.

Pozor: Pokud Vaše cookies vymažete, dojde v důsledku toho také k vymazání opt-out cookie, který pak musíte případně znovu aktivovat.

Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Další informace o ochraně údajů u společnosti Google Inc. naleznete zde.

Vložené služby

Při koncipování našich webových stránek a za účelem poskytování dodatečných informací vkládáme na stránky níže uvedené externí služby.

Všechny tyto služby lze deaktivovat použitím speciálních zásuvných modulů, tím dojde k přerušení nezbytného spojení s odpovídajícími servery. Nezapomeňte však, že použití takovýchto nástrojů může snížit běžný komfort při používání, neboť mnohé pak nefunguje tak, jak obvykle očekáváte.

LinkedIn

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby LinkedIn. Při každém otevření našich webových stránek, které obsahují funkce LinkedIn, se vytvoří spojení se servery LinkedIn. LinkedIn se tak dozví, že jste s Vaší IP adresou navštívili naše webové stránky. Kliknete-li na tlačítko „Sdílet“ služby LinkedIn a jste připojeni ke svému účtu na LinkedIn, může LinkedIn přiřadit Vaši návštěvu našich webových stránek Vám a Vašemu účtu. Upozorňujeme na skutečnost, že jako provozovatel našich stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití společností LinkedInu.

Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Další údaje o tomto tématu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů od LinkedInu

YouTube

Na našich stránkách používáme zásuvné moduly a jiné možnosti propojení s platformou YouTube. Pokud navštívíte naši webovou stránku, na které je zásuvný modul nebo propojení na YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Provozovatel YouTube se tak dozví, kterou z našich webových stránek jste navštívili.

Pokud jste současně připojeni k účtu na YouTube, dozví se provozovatel YouTube, jaké stránky si prohlížíte. Pokud si to nepřejete, nejprve se od Vašeho účtu na YouTube odhlaste. Upozorňujeme na skutečnost, že jako provozovatel našich stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití ze strany YouTube.

Poskytovatelem je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Další informace o ochraně údajů u společnosti YouTube Inc. naleznete zde.

Informativní použití

Vaše údaje, které nám Váš prohlížeč poskytne automaticky, jsou zpracovávány v rámci našeho zájmu, abychom Vám naše webové stránky mohli vůbec zobrazit.

 • Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Novinky

Naše novinky zasíláme na základě Vašeho osobního souhlasu.

 • Článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a od zasílání newsletteru se tak odhlásit.

Webová analýza, online reklama na základě používání a začlenění externích služeb

Pro účely reklamy, výzkumu trhu nebo za účelem úpravy webových stránek v souladu s potřebami analyzujeme uživatelské chování našich návštěvníků ve vlastním zájmu.

 • Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Tento právní základ platí pro Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, analýzu LinkedIn (online reklama na základě používání).

Online prezentace na sociálních médiích

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním informování zákazníků a komunikaci s uživateli podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jednotliví provozovatelé požadují od uživatelů souhlas se zpracováním údajů (tzn. aby vyjádřili svůj souhlas například zaškrtnutím políčka nebo potvrzením ikony), je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) a článek 7 GDPR.

Bezpečnost údajů

Také jsme přijali technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu námi shromážděných osobních údajů, zejména před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo proti napadení neoprávněnými osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou trvale zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

Přenos Vašich osobních údajů s pomocí kontaktních formulářů je přitom kódován technikou SSL (https), abychom zamezili přístupu neoprávněných třetích osob.

Zabezpečení osobních údajů

Prostřednictvím přijetí vhodných technických, organizačních a bezpečnostních opatření se zajišťujeme, aby vaše osobní údaje byly chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím či jejich poškozením.

Mezi naše bezpečnostní opatření patří například šifrování přenosu dat, pravidelné zálohování a zajištění omezeného přístupu k osobním údajům pouze pro oprávněné zaměstnance společnosti.

Přístup k osobním údajům Uživatelů aplikace Time Slot Control je ze strany Zákazníka striktně omezen pouze na pověřené zaměstnance, kteří mají přidělenou uživatelskou roli administrátor. Konkrétní definice administrátorů a jejich oprávnění je plně v režii zákazníka, který určuje, kteří zaměstnanci budou mít přístup ke konkrétním osobním údajům.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Licenční smlouvy o poskytování aplikace Time Slot Control. Tato doba zpracování je přesně stanovena a omezena platností této smlouvy mezi naší společností a Zákazníkem. V případě ukončení této licenční smlouvy jsou všechny údaje o Zákaznících a Uživatelích nezbytně mazány do 30 dnů od data jejího ukončení, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů. Výmaz v souladu s předpisy o ochraně a zabezpečení údajů je v takovémto případě zdokumentován a potvrzen na vyžádání v písemné nebo textové podobě Zákazníkovi s uvedením data výmazu.

Příjemci osobních údajů

Hosting externími poskytovateli služeb

Naše zpracování dat probíhá za účasti poskytovatele hostingové služby Microsoft Azure, který nám poskytuje úložný prostor a zpracovatelské kapacity ve svých datových centrech, nemá však přístup k samotnému obsahu šifrovaných úložišť dat. Tento poskytovatel služeb zpracovává údaje výhradně na území členského státu Evropské unie (konkrétně Irsko – Dublin, Nizozemsko- Amsterdam).

Oznámení o ochraně dat služby Microsoft Azure naleznete zde.

Datová centra společnosti Microsoft splňují nejnáročnější standardy ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1, and SOC 2, 3. Uvnitř datacentra používá systém TIME SLOT CONTROL nejmodernější nástroje pro zabezpečení dat jako šifrování systémových disků, databází i jednotlivých vybraných sloupců tabulek SQL databáze. Data jsou zálohována do více regionů v rámci Microsoft Azure pro případ fatálního výpadku datového centra.

Obecná ustanovení

Správce si vyhrazuje právo průběžně upravovat tyto Zásady zpracování osobních údajů bez předchozího upozornění, zejména s cílem zajistit odpovídající ochranu osobních údajů, reagovat na změny v právních předpisech nebo obecně uznávané praxi. Vzhledem k tomuto faktu Správce doporučuje pravidelně kontrolovat webové stránky, kde je vždy k dispozici aktuální verze Zásad zpracování osobních údajů.

© 2024 Time Slot Control

Vytvořila Jedničková Digitální agentura Jedničková Digitální agentura core1